การส่งอีเมล์ด้วย PHPMailer

1.) สร้างแบบฟอร์ม สำหรับกรอกข้อมูล เพื่อส่งอีเมล์ผ่านหน้าเว็บ ตั้งชื่อไฟล์เป็น form2mail.html


<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม</title>
</head>
<body>
<center><br>
<b>แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม<b></br></br>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="sendmail.php">
<table width="415" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1">
<tr>
<td colspan="2"> </td>
</tr>
<tr>
<td>ชื่อ-นามสกุลผู้ส่ง</td>
<td><input name="name" type="text"></td>
</tr>
<tr>
<td>อีเมล์ผู้ส่ง</td>
<td><input name="email" type="text"></td>
</tr>
<tr>
<td>หัวข้อ</td>
<td><input name="subject" type="text" id="subject"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">ข้อความ</td>
<td><textarea name="details" cols="30" rows="5" wrap="virtual" id="details"></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><div align="center"><input type="submit" name="Submit" value="Send Mail" /></td>
</tr>
</table>
</form>
</center>
</body>
</html>

ตัวอย่างการแสดงผลหน้า form2mail.html

2.) สร้าง script php เพื่อรับค่า input จาก formmail.html แล้วส่งข้อมูลไปให้ผู้รับตามที่กำหนด โดยตั้งชื่อไฟล์เป็น sendmail.php

การส่งอีเมล์โดยใช้ SMTP ของโฮสต์<?
require("phpmailer/class.phpmailer.php"); // path to the PHPMailer class.

$fm = "you@yourdomain.com"; // *** ต้องใช้อีเมล์ @yourdomain.com เท่านั้น  ***
$to = "support@yourdomain.com"; // อีเมล์ที่ใช้รับข้อมูลจากแบบฟอร์ม
$custemail = $_POST['email']; // อีเมล์ของผู้ติดต่อที่กรอกผ่านแบบฟอร์ม

$subj = $_POST['subject'];

/* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */
$message.= "ชื่อ-นามสกุล: ".$_POST['name']."n";
$message.= "อีเมล์: ".$_POST['email']."n";
$message.= "หัวข้อ: ".$_POST['subject']."n";
$message.= "รายละเอียด: ".$_POST['details']."n";
/* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */

/* หากต้องการรับข้อมูลจาก Form แบบไม่ระบุชื่อตัวแปร สามารถรับข้อมูลได้ไม่จำกัด ให้ลบบรรทัด 11-14 แล้วใช้ 19-22 แทน 
	
foreach ($_POST as $key => $value) {
 //echo "Field ".htmlspecialchars($key)." is ".htmlspecialchars($value)."
"; $message.= "Field ".htmlspecialchars($key)." = ".htmlspecialchars($value)."n"; } */ $mesg = $message; $mail = new PHPMailer(); $mail->CharSet = "utf-8"; /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ /* ตั้งค่าการส่งอีเมล์ โดยใช้ SMTP ของ โฮสต์ */ $mail->IsSMTP(); $mail->Mailer = "smtp"; $mail->SMTPAuth = true; //$mail->SMTPSecure="ssl"; // บรรทัดนี้ ให้ Uncomment ไว้ เพราะ Mail Server ของโฮสต์ ไม่รองรับ SSL. $mail->Host = "mail.yourdomain.com"; //ใส่ SMTP Mail Server ของท่าน $mail->Port = "25"; // หมายเลข Port สำหรับส่งอีเมล์ $mail->Username = "yourname@yourdomain.com"; //ใส่ Email Username ของท่าน (ที่ Add ไว้แล้วใน Plesk Control Panel) $mail->Password = "password"; //ใส่ Password ของอีเมล์ (รหัสผ่านของอีเมล์ที่ท่านตั้งไว้) /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ $mail->From = $fm; $mail->AddAddress($to); $mail->AddReplyTo($custemail); $mail->Subject = $subj; $mail->Body = $mesg; $mail->WordWrap = 50; // if(!$mail->Send()) { echo 'Message was not sent.'; echo 'ยังไม่สามารถส่งเมลล์ได้ในขณะนี้ ' . $mail->ErrorInfo; exit; } else { echo 'ส่งเมลล์สำเร็จ'; } ?>

การส่งอีเมล์โดยใช้ SMTP ของ Gmail (ต้องมีอีเมล์ you@gmail.com) * ดูคำแนะนำเพิ่มเติมด้านล่าง – Update 04/03/2019<?
require("phpmailer/class.phpmailer.php"); // path to the PHPMailer class.

$fm = "you@gmail.com"; // *** ต้องใช้อีเมล์ @gmail.com เท่านั้น ***
$to = "support@yourdomain.com"; // อีเมล์ที่ใช้รับข้อมูลจากแบบฟอร์ม
$custemail = $_POST['email']; // อีเมล์ของผู้ติดต่อที่กรอกผ่านแบบฟอร์ม

$subj = $_POST['subject'];

/* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */
$message.= "ชื่อ-นามสกุล: ".$_POST['name']."n";
$message.= "อีเมล์: ".$_POST['email']."n";
$message.= "หัวข้อ: ".$_POST['subject']."n";
$message.= "รายละเอียด: ".$_POST['details']."n";
/* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */

/* หากต้องการรับข้อมูลจาก Form แบบไม่ระบุชื่อตัวแปร สามารถรับข้อมูลได้ไม่จำกัด ให้ลบบรรทัด 11-14 แล้วใช้ 19-22 แทน
	
foreach ($_POST as $key => $value) {
 //echo "Field ".htmlspecialchars($key)." is ".htmlspecialchars($value)."
"; $message.= "Field ".htmlspecialchars($key)." = ".htmlspecialchars($value)."n"; } */ $mesg = $message; $mail = new PHPMailer(); $mail->CharSet = "utf-8"; /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ /* ตั้งค่าการส่งอีเมล์ โดยใช้ SMTP ของ Gmail */ $mail->IsSMTP(); $mail->Mailer = "smtp"; $mail->IsSMTP(); // telling the class to use SMTP $mail->SMTPAuth = true; // enable SMTP authentication $mail->SMTPSecure = "tls"; // sets the prefix to the servier $mail->Host = "smtp.gmail.com"; // sets GMAIL as the SMTP server $mail->Port = 587; // set the SMTP port for the GMAIL server $mail->Username = "you@gmail.com"; // Gmail Email username $mail->Password = "your-app-password"; // App Password not Gmail password /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ $mail->From = $fm; $mail->AddAddress($to); $mail->AddReplyTo($custemail); $mail->Subject = $subj; $mail->Body = $mesg; $mail->WordWrap = 50; // if(!$mail->Send()) { echo 'Message was not sent.'; echo 'ยังไม่สามารถส่งเมลล์ได้ในขณะนี้ ' . $mail->ErrorInfo; exit; } else { echo 'ส่งเมลล์สำเร็จ'; } ?>

การส่งอีเมล์โดยใช้ SMTP ของ MailJet (ต้องมี Account ของ MailJet)<?
require("phpmailer/class.phpmailer.php"); // path to the PHPMailer class.

$fm = "you@yourdomain.com"; // *** ต้องใช้อีเมล์ ที่ลงทะเบียนไว้กับ MailJet เท่านั้น ***
$to = "support@yourdomain.com"; // อีเมล์ที่ใช้รับข้อมูลจากแบบฟอร์ม
$custemail = $_POST['email']; // อีเมล์ของผู้ติดต่อที่กรอกผ่านแบบฟอร์ม

$subj = $_POST['subject'];

/* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */
$message.= "ชื่อ-นามสกุล: ".$_POST['name']."n";
$message.= "อีเมล์: ".$_POST['email']."n";
$message.= "หัวข้อ: ".$_POST['subject']."n";
$message.= "รายละเอียด: ".$_POST['details']."n";
/* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */

/* หากต้องการรับข้อมูลจาก Form แบบไม่ระบุชื่อตัวแปร สามารถรับข้อมูลได้ไม่จำกัด ให้ลบบรรทัด 11-14 แล้วใช้ 19-22 แทน
	
foreach ($_POST as $key => $value) {
 //echo "Field ".htmlspecialchars($key)." is ".htmlspecialchars($value)."
"; $message.= "Field ".htmlspecialchars($key)." = ".htmlspecialchars($value)."n"; } */ $mesg = $message; $mail = new PHPMailer(); $mail->CharSet = "utf-8"; /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ /* ตั้งค่าการส่งอีเมล์ โดยใช้ SMTP ของ MailJet */ $mail->IsSMTP(); $mail->Mailer = "smtp"; $mail->IsSMTP(); // telling the class to use SMTP $mail->SMTPAuth = true; //$mail->SMTPSecure = "tls"; // sets the prefix to the servier $mail->Host = "demo.mailjet.com"; //ใส่ SMTP Mail Server ที่ได้จาก MailJet $mail->Port = "587"; // 8025, 587 and 25 can also be used. Use Port 465 for SSL. $mail->Username = "13e3143a5f082e8032327a80a6eb663c753c5fad"; //ใส่ Username ที่ได้จาก MailJet $mail->Password = "4f5f78f3f7dc89e5a6cd4614c5958be3e9f38b4f"; //ใส่ Password ที่ได้จาก MailJet /* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ $mail->From = $fm; $mail->AddAddress($to); $mail->AddReplyTo($custemail); $mail->Subject = $subj; $mail->Body = $mesg; $mail->WordWrap = 50; // if(!$mail->Send()) { echo 'Message was not sent.'; echo 'ยังไม่สามารถส่งเมลล์ได้ในขณะนี้ ' . $mail->ErrorInfo; exit; } else { echo 'ส่งเมลล์สำเร็จ'; } ?>
3.) เปลี่ยนอีเมล์ผู้รับ จาก contactus@yourdomain.com เป็น ที่อยู่อีเมล์ของท่าน จากนั้น Upload ทั้ง 2 ไฟล์ ขึ้นไปไว้บน Server

4) ทดสอบการใช้งานโดยเปิดหน้า http://www.yourdomain.com/form2mail.html กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง แล้วคลิกปุ่ม “Send Mail”

*** คำแนะนำเพิ่มเติม *** สำหรับผู้ใช้ SMTP ของ Gmail หากพบ Mailer Error: SMTP connect() failed. ท่านจำเป็นต้อง สร้าง App password ก่อน โดยเข้าไปที่
https://myaccount.google.com/security#connectedapps

2-Step Verification บางแห่งแนะนำให้ปิด บางแห่งแนะนำให้เปิด แต่จากการทดสอบ จะเปิดหรือปิด ก็สามารถส่งอีเมล์ผ่าน SMTP ของ Gmail ได้
(Option) เปิด หรือ ปิดการใช้งาน โดยคลิกที่ปุ่ม TURN ON / TURN OFF ถ้าเลือก TURN ON ต้องเข้าไปเลือกวิธีการยืนยันตัวตนด้วย (ไม่ขออธิบายรายละเอียด)


หลังกดปุ่ม Generate แล้วจะได้ App Password ให้นำไปกรอกใน Script (ใช้แทน Gmail Password) จากนั้นทดสอบ ตามข้อ 4 ใหม่อีกครั้ง

// Gmail SMTP configuration

$mail->isSMTP();

$mail->Host=”smtp.gmail.com”;

$mail->SMTPAuth = true;

$mail->Username=”you@gmail.com”;

$mail->Password = ‘********’; // App password ไม่ใช่ Gmail Password


$mail->SMTPSecure=”tls”;

$mail->Port = 587;

หากไม่พบ Error แสดงว่าแสดงว่า Script สามารถใช้งานได้ถูกต้องแล้ว

ตัวอย่างการแสดงผลหน้า sendmail.php

5) เข้าไปเช็ค inbox ของอีเมล์ผู้รับ ว่าได้รับอีเมล์หรือไม่ อย่าลืมตรวจสอบใน Junk box หรือ ถังขยะด้วย

คลิกเพื่อ Download PHPMailer (เฉพาะไฟล์ที่จำเป็นต้องใช้งาน พร้อมตัวอย่าง Script) –> PHPMailer (Update: 14/3/2559)

หรือ Save เก็บไว้ใน Google Drive ของคุณ   

แตกไฟล์ออก แล้ว Upload ขึ้นไปไว้บน Server ใน Folder เดียวกันกับ Script ที่ใช้ส่งอีเมล์

หมายเหตุ


การส่งอีเมล์ผ่าน SMTP บน Host ของ Siamecohost.Com ตรงอีเมล์ผู้รับ ต้องใช้อีเมล์ @yourdomain.com เท่านั้น
เนื่องจาก Mail Server มีระบบป้องการ SPAM หากท่านใช้อีเมล์อื่นในการรับ เช่น xxx@hotmail.com, yyy@yahoo.com จะพบกับ Error แบบนี้

PHP Warning: mail(): SMTP server response: 503 This mail server requires authentication when attempting to send to a non-local e-mail address.
Please check your mail client settings or contact your administrator to verify that the domain or address is defined for this server.
in C:Inetpubvhostsyourdomainname.comhttpdocssendmail.php on line 7

ยกเว้น หากท่านส่งอีเมล์โดยใช้ SMTP ของ MailJet สามารถระบุอีเมล์ผู้รับปลายทางเป็นอีเมล์อะไรก็ได้ตามที่ท่านต้องการ

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button