game Don’t Starve Together v474860 + Full DLC + Online

Hiện tại có thể chơi được:

Online Coop – Multiplayer thông qua mạng LAN ảo

LAN Coop – Multiplayer

– Để chơi Online thì cứ chọn Play Offline rồi dùng mạng LAN ảo

– Khi tạo phòng đừng add Cave vào, nếu add vào mọi người sẽ không tìm thấy phòng của bạn

– Save game location: %USERPROFILE%DocumentsKleiDoNotStarveTogether

– Group Tìm bạn Chơi chung

Và đã bao gồm các DLC:

(một số DLC chỉ mở dành cho chế độ Online bản quyền)

– Don’t Starve Together: Beating Heart Chest

– Don’t Starve Together: Original Verdant Spring Chest

– Don’t Starve Together: Victorian Belongings Chest

– Don’t Starve Together: Original Survivors Victorian Chest

– Don’t Starve Together: Hallowed Nights Survivors Chest

– Don’t Starve Together: Hallowed Nights Belongings Chest

– Don’t Starve Together: All Survivors Magmatic Chest

– Don’t Starve Together: All Survivors Gladiator Chest

– Don’t Starve Together: Forge Weapons Chest

– Don’t Starve Together: Forge Armor Chest

– Don’t Starve Together: Snowfallen Survivors Chest

– Don’t Starve Together: Wortox Deluxe Chest

– Don’t Starve Together: Wormwood Deluxe Chest

– Don’t Starve Together: Wurt Deluxe Chest

– Don’t Starve Together: Hallowed Nights Survivors Chest, Part II

– Don’t Starve Together: Starter Pack 2019

– Don’t Starve Together: Merrymaker Survivors Chest

– Don’t Starve Together: Merrymaker Belongings Chest

– Don’t Starve Together: Bounteous Bundle

– Don’t Starve Together: Starter Pack 2020

– Don’t Starve Together: Spring Cleaning Bundle

– Don’t Starve Together: Walter Deluxe Wardrobe

– Don’t Starve Together: Hallowed Nights Survivors Chest, Part III

– Don’t Starve Together: Snowfallen Survivors Chest, Part II

– Don’t Starve Together: Victorian Antiques Chest

– Don’t Starve Together: Latecomers’ Victorian Chest

– Don’t Starve Together: Cottage Cache Chest

Related Articles

Leave a Reply

Check Also
Close
Back to top button